Pikaajaline kaitstud töö teenus

Vändra Alevi Sotsiaalmaja osutab alates 01.02.2021.a. teenust läbi Pärnu Solve et Coagula OÜ.

Pikaajalise kaitstud töötamise teenus (edaspidi PKT teenus) on loodud inimeste jaoks, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Teenuse eesmärgiks on pakkuda neile inimestele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas.

Töötamisel kaitstud tingimustes võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivad töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning talle on sealjuures tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks spetsiaalselt loodud töökohtades sobivas keskkonnas teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul. PKT teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet, kes läbi riigihangete leiab teenusepakkujad – klientidele kaitstud tingimustes töötamise võimalust pakkuvad organisatsioonid. Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine”, alategevus „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine”.

Pikaajalise kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks:

·         I etapis toimub teenusele saabunud inimese töösuutlikkuse hindamine, töökoha ja tööfunktsioonide kohandamine ja tööoskuste kujundamine. Sellel perioodil makstakse teenuse saajale stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust. I etapp kestab kuni 4 kuud.

·         II etapp – inimene töötab kaitstud tingimustes, seejuures on talle teenuse­osutaja poolt tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja toetus. II etapp on tähtajatu.

·         III etapp – inimene töötab avatud tööturul, teenuseosutaja toetab kaitstud töökohast avatud tööturule siirdunud klienti nii tööle asumisel kui hiljem. Teenuseosutaja tugi kliendile väheneb ajas järkjärgult. III etapp kestab kuni 12 kuud.

Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavat pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
 • isikul on vähemalt üks alljärgnevatest terviseprobleemidest:
  • isikul on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire,
  • isikul on liitpuue,
  • isikul on nägemispuue,
  • isik on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
 • isikul on tuvastatud puuduv töövõime või ta on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;
 • isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas.

Pikaajalise kaitstud töö teenusele saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal esitada Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus. Taotluse vormi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid.Taotlust saab esitada e-posti teel, postiga ja Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

E-posti aadress: pkt@sotsiaalkindlustusamet.ee

Postiaadress: Lai 14, 80010 Pärnu