Koduteenused

Eesmärk  ­ teenuse eesmärk on eaka või puudega isiku abistamine kodus ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks   vajalike toimingute   sooritamisel   ja   asjaajamisel,   et   aidata   kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja  parandamisele harjumuspärases koduses keskkonnas ja väljaspool kodu. Tegevused olenevad konkreetse kliendi vajadustest.

1. Koduteenuse osutamine komplektse tegevusena:

  1. vestlus kliendiga ja nõustamine.
  2. abistamine toiduainete ja majapidamistarvetega varustamisel, sh tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja koju toomine; toiduainete tuppa toomine hoidlast; valmistoidu koju toomine toitlustuspunktist.
  3. abistamine eluaseme korrastamisel, sh põrandate pühkimine ja pesemine, vaipade puhastamine; prügiämbri tühjendamine; tolmu pühkimine; akende pesemine ja aknakardinate vahetus; pesu pesemise korraldamine.
  4. abistamine kliendi pesemisel ja korrastamisel, vajadusel;
  5. pesemisvõimaluste korraldamine väljaspool kliendi kodu.
  6. abistamine kütmisel, sh küttematerjali tuppa toomine; abistamine kütmisel; tuha välja viimine.
  7. abistamine arstiabi korraldamisel, sh vajadusel arsti koju kutsumine; ravimite koju toomine ja abistamine ravimite manustamisel.
  8. abistamine ühekordsetel asjaajamistel.

4) Võimalik on valida  korrapõhine teenus – toiduainete, sh sooja toidu ja ravimitega varustamine, muid tegevusi see ei sisalda.

Koduteenus on mõeldud isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel. Koduteenuse tegevuste käigus abistatakse isikut igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine.

Teenusele saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusse avalduse,   kus   see   registreeritakse   ja   edastatakse   menetlemiseks sotsiaaltööspetsialistile.

Koduteenusele   suunatakse   klient   vallavalitsuse sotsiaaltööametniku otsusega. Korralduses on ära märgitud teenuse alustamise kuupäev ja teenuse sisu. Sotsiaaltööspetsialisti poolt on tehtud ära kliendi kaart ja hindamine. Teenuse osutamiseks sõlmitakse sotsiaalmaja poolt teenuse saajaga (või tema lähedasega) leping, kus on fikseeritud tegevused, aeg, millal teenust osutatakse ja teenuse hind.

Juhataja peab ülevaadet teenusele olevatest klientidest, omades koopiaid korraldustest ja  lepingutest. Hooldustöötaja  peab teenuste osas päevikut, kus on kirjas teenuse osutamise  kuupäev ja teenuse sisu.

Koduteenust osutatakse üldjuhul tähtajatult. Teenuse saab lõpetada isiku või tema lähedase sooviavalduse alusel (võib ka telefoni teel) igal ajal. Vajadusel saab koduteenuse osutamise sagedust samuti muuta koheselt kui isiku tervislik seisund  seda vajab. Vastav märge lisatakse lepingule juhataja poolt. Ajutiselt saab koduteenuse lepingut peatada, kui isik kodus ei viibi. Kui endine olukord taastunud saab teenusega koheselt jätkata (telefoni teel kokku leppida).

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda:

  • Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistide poole:

Krista Lindmäe
Tootsi ja Halinga piirkond
4459402, 53761671,
krista.lindmae@pparnumaa.ee
Kersti Tilk
Vändra piirkond
4430342, 53404411, kersti.tilk@pparnumaa.ee