Tegevusvaldkond ja ülesanded

 Sotsiaalmaja ülesandeks on isiku ja pere vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste osutamine eesmärgiga suurendada või säilitada nende iseseisvat toimetulekuvõimet, vähendada lähedaste hoolduskoormust ning võimaldada huvitegevust.

 Sotsiaalmaja osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:

1) riiklikud erihoolekandeteenused (igapäevaelu toetamise-, toetatud elamise- ja töötamise toetamise teenus, igapäevaelu toetamise nädala- ja päevahoiuteenus);

2) koduteenused;

3) sotsiaaltransporditeenus;

4) muud sotsiaalteenused  erivajadustega isikutele vastavalt projektidele ja hangetele;

5) tasulised lisateenused vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;

6) erivajadustega isikutele võimaluste loomine huvidel ja hobidel põhinevateks tegevusteks;

7) erivajadustega isikutele võimaluste loomine töötegevusteks.

Sotsiaalmaja tegevuse põhimõtted:

(1) Sotsiaalmaja osutab sotsiaalteenuseid eelkõige Põhja-Pärnumaa  valla elanikele. Teiste valdade või linnade elanikele osutatakse teenuseid vabade kohtade olemasolul vastava valla või linna või teenust vajava isiku ja/või tema ülalpidamiskohustuslasega sõlmitud lepingu alusel.

(2) Sotsiaalmaja teenuste osutamine toimub riiklikest kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt vastavalt teenuste osutamise tingimustele ja asutuse töökorrale.

(3) Sotsiaalmaja teeb oma ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja eraõiguslike juriidiliste isikute ja vabatahtlikega.