Toetatud elamine

Teenuse eesmärk: Tagada teenuse saaja võimalikult iseseisev toimetulek elades tavapärasele võimalikult lähedases keskkonnas. Kindlustades nõuetele vastavad elamistingimused, igapäevase abi ja vajaliku juhendamise ning teised toetavad ja aktiviseerivad teenused. Toetatud elamise teenuse osutamine toetab ühelt poolt klientide iseseisvust ja arendab sotsiaalseid oskusi kogukonnas elamiseks, kuid teiselt poolt säilib neil tihe kontakt oma pere ja tugivõrgustikuga. 

Meie tegevused:

  • juhendame inimest igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel (koristamine, toiduvalmistamine, riiete korrashoid, enehügieeni eest hoolitsemine jne);
  • juhendame inimest igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;
  • juhendame inimest eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel;
  • nõustame ja juhendame asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel (sealhulgas posti- ja finantsteenused);
  • abistame inimest ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimises ja kokkulepete täitmises (kui ühte eluruumi jagavad vähemalt kaks teenust saavat isikut);
  • õpetame tundma ja jälgima haiguse sümptomeid;
  • arendame suhete ja kontaktide loomise ning säilitamise oskusi;
  • toetame inimese pereliikmeid ja lähedasi;
  • teeme koostööd tugivõrgustikuga;
  • arendame aja planeerimise ja vaba aja sisustamise oskusi;
  • kaasame ühisüritustel osalema;
  • loome võimalused inimesele tema võimalustele ja vajadustele vastava parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutamiseks;
  • valmistame inimest ette iseseisvaks elamiseks ning juhendame ja abistame teda elamispinna hankimisel;

Teenust pakutakse inimese enda elukohas või elamispinnal Vändra Alevi Sotsiaalmajas (10 eluruumi). Teenust osutatakse nädalas minimaalselt 2 tundi. Sotsiaalmaja on avatud igal tööpäeva kell 8.00 – 16.00


Teenusele saamiseks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale avaldus (avalduse blankett on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel). Erihoolekandeteenuse- ja inimese toetusvajaduse hindamist ning nõustamist olemasolevatest teenustest ja muust abist viivad läbi sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad.  Juhtumikorraldaja teeb peale teenuse taotluse esitamist vastava otsuse 40 tööpäeva jooksul. Vabade teenuskohtade olemasolul saadab Sotsiaalkindlustusamet suunamiskirja teenuse saajale, kus on märgitud teenuse saamise ajavahemik. Teenus lõppeb isiku avalduse alusel või suunamiskirjas märgitud tähtaja lõppemisel.

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda:

Külli Karits
Halinga/Tootsi piirkond
4473 708, 53284626, kylli.karits@pparnumaa.ee
Diana Audru
Vändra piirkond
4430343,5296406, diana.audru@pparnumaa.ee