Töötamise toetamine

Teenuse eesmärk: Elukvaliteedi parandamine ja iseseisva toimetuleku suurendamine läbi töötamise. See toimub kas avatud tööturul tavapärastes töösuhetes või spetsiaalselt psüühilise erivajadusega tööealisele inimestele kohandatud töötubades või töökohtades, kus eesmärk on kvaliteetne toodang ja/või teenus.

Meie tegevused:

 • kogutakse infot ja kaardistatakse töökogemused, oskused, võimed, ettevalmistuse, vajadused, tööalased eelistused;
 • võetakse kontakti võrgustikuga, selgitatakse välja tervislik olukord, rahalise toimetuleku ja tugitegevuste vajadus;
 • koostatakse (võimalusel/vajadusel koos seadusliku esindajaga) eri etappidest koosneva töölerakendumise tegevusplaan, lepitakse kokku ülesanded;
 • õpetatakse jälgima ja toime tulema haiguse sümptomitega;
 • nõustatakse kutsevalikul (karjäärinõustamine);
 • selgitatakse välja tööks valmisolek ja soovitud töö sobivus, selleks hinnatakse ja treenitakse tegevusvõimet, töövõimet, tööoskusi ja sotsiaalseid oskusi reaalses töökeskkonnas tööpraktikal (õmblustöötuba, kunstitöötuba, puhastusteenistuse ja haldus- ja abitööde tegemine);
 • nõustatakse ja juhendatakse Töötukassas töötuna arvele võtmisel ja teenuste kasutamisel (nt tööharjutus, tööpraktika, proovipäevad, avalik töö, vabatahtlik töö, tööotsingunõustamine, tööturukoolitus jne);
 • nõustatakse ja juhendatakse asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel;
 • õpetatakse ja toetatakse töökoha otsimist ajalehtedest, telefoni ja interneti kaudu;
 • õpetatakse kandideerimiseks vajalike dokumentide koostamist ja vormistamist: avaldus, CV, elulookirjeldus, motivatsioonikiri jmt;
 • toetatakse pereliikmeid ja tehakse koostööd tugivõrgustikuga;
 • aidatakse töökeskkonnas luua sotsiaalseid suhteid ja kontakte ning vajadusel neid arendada, säilitada, parandada;
 • nõustatakse teenuse saajat ja tööandjat erivajadusest tulenevate probleemidega toimetulekul töökeskkonnas;
 • valmistatakse teenuse saajat ette iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks;

Teenust pakutakse Vändra Alevi Sotsiaalmajas või isiku töökohas. Teenust osutatakse minimaalselt 2 tundi nädalas.

Teenusele saamiseks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale avaldus (avalduse blankett on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel). Erihoolekandeteenuse- ja inimese toetusvajaduse hindamist ning nõustamist olemasolevatest teenustest ja muust abist viivad läbi sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad.  Juhtumikorraldaja teeb peale teenuse taotluse esitamist vastava otsuse 40 tööpäeva jooksul. Vabade teenuskohtade olemasolul saadab Sotsiaalkindlustusamet suunamiskirja teenuse saajale, kus on märgitud teenuse saamise ajavahemik. Teenus lõppeb isiku avalduse alusel või suunamiskirjas märgitud tähtaja lõppemisel.

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda:

 • Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistidelt:
Külli Karits
Halinga/Tootsi piirkond
4473 708, 53284626, kylli.karits@pparnumaa.ee
Diana Audru
Vändra piirkond
4430343, 5296406, diana.audru@pparnumaa.ee