Päeva- ja nädalahoid

Teenuse eesmärk on vähendada lähedaste hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist. Pakkuda raske või sügava intellektihäirega täisealistele hooldust vajavatele inimestele nende toimetulekuks vajalike tegevuskomponentidega teenust, mis võimaldab jätkata elamist koduses keskkonnas.

Teenus on suunatud kodus elavatele raske või sügava intellektipuudega täisealistele, kes vajavad pidevat kõrvalabi, hooldust ja järelevalvet ning  ei ole ise võimelised sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajavad selles pidevalt kõrvalabi või püsivat tegevuste üle võtmist teise isiku poolt.

 Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenust osutatakse  raske ja sügava puudega psüühilise erivajadusega täisealisele isikule, kes vastavalt rehabilitatsiooniplaanile ja Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirjale on suunatud antud teenusele.


Teenust osutatakse Vändra Alevi Sotsiaalmajas Uus tn 17 igal tööpäeval kuni 10 tundi päevas (7.30 – 17.30) või ööpäevaringselt:  tööpäevadel esmaspäevast kell 7.30 kuni  reedel kell 17.30 ni. Ühes kalendrikuus kuni 23 (öö) päeva.

Teenusele saamiseks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajale avaldus (avalduse blankett on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel). Teenusele suunamiseks on vajalik rehabilitatsiooniplaan. Erihoolekandeteenuse- ja inimese toetusvajaduse hindamist ning nõustamist olemasolevatest teenustest ja muust abist viivad läbi sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajad.  Juhtumikorraldaja teeb peale teenuse taotluse esitamist vastava otsuse 40 tööpäeva jooksul. Vabade teenuskohtade olemasolul saadab Sotsiaalkindlustusamet suunamiskirja teenuse saajale, kus on märgitud teenuse saamise ajavahemik. Teenus lõppeb isiku avalduse alusel või suunamiskirjas märgitud tähtaja lõppemisel.

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda:

  • Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistid:
Kylli Karits
Halinga/Tootsi piirkond
4473 708, 53284626, kylli.karits@pparnumaa.ee
Diana Audru
Vändra piirkond
4430343,5296406, diana.audru@pparnumaa.ee